Leszek Henryk Bubel

Karta ewidencji operacyjnej

Leszek Henryk Bubel s. Karola i Sabiny z d. Tarapata (PESEL 57011902719) był tajnym wspłpracownikiem Służby Bezpieczeństwa.

Karta ewidencji operacyjnej Leszka Bubla oznaczona klauzulą „tajne specjalnego znaczenia” zawiera informację, iż 12.09.2014 r. zniesiono klauzulę tajności na podstawie art. 7 ust 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Leszek Bubel pseudonim "Jodła"

Leszek Bubel

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Art. 7.1. Chronione bez względu na upływ czasu, z zastrzeżeniem ust.2, są:

1) dane mogące doprowadzić do identyfikacji funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników służb i instytucji, uprawnionych do wykonywania na podstawie ustawy czynności operacyjno-rozpoznawczych jako funkcjonariuszy, żołnierzy lub pracowników wykonujących te czynności;

2) dane mogące doprowadzić do identyfikacji osób, które udzieliły pomocy w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych służbom i instytucjom uprawnionym do ich wykonywania na podstawie ustawy;

3) informacje niejawne uzyskane od organów innych państw lub organizacji międzynarodowych, jeżeli taki był warunek ich udostępnienia.

Leszek Bubel

Leszek Bubel pseudonim "Jodła"

Tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa

"JODŁA"

Książka Zdrowia Pacjenta

Książka zdrowia z Zakładu Karnego w Strzelinie, gdzie Leszek Bubel w dniu przyjęcia 4 września 1982 r. „nie zgłasza skarg” na swój stan zdrowia (Leszek Bubel wielokrotnie składał fałszywe zeznania o rzekomym pobiciu go przez funkcjonariuszy SB).

Leszek Bubel
Leszek Bubel

Leszek Bubel
Leszek Bubel
Leszek Bubel

Internowanie

List z dnia 8 września 1982 r., wysłany z ośmiodniowego, omyłkowego internowania (od dnia 6 do 14 września 1982 roku) napisany i podpisany przez Leszka Bubla zawierający prośbę do gen. Czesława Kiszczaka o uchylenie internowania.

Leszek Bubel
Leszek Bubel

Decyzja

Decyzja Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu z dnia 14 września 1982 roku o uchyleniu internowania Leszka Bubla, oraz książkę zdrowia z ZK Strzelinie, gdzie Leszek Bubel „nie zgłasza skarg”.

Leszek Bubel

Antysemita

Bubel wprost wyraża dyskryminację, uprzedzenie, niechęć i wrogość w stosunku do Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego.

skreślony z list kandydatów do senatu

Leszek Bubel był w SB free Template by uicookies.com

Leszek Bubel nie chciał z własnej woli pójść na badania psychiatryczne.

Wizyty w Tworkach jednak nie uniknął.

Bubel nie trafiłby do Tworek, gdyby jego poczynaniami nie zainteresował prokuratury pewien białostoczanin. Zobaczył on nazistowski plakat obok przystanku autobusowego przy ulicy Mickiewicza. Reklamował on jedno z antysemickich pism Bubla. Ale zawierał też m.in. adres strony internetowej, za pośrednictwem której można było dotrzeć do autorów publikacji.

Bublowi wówczas groziło do trzech lat więzienia. Warto dodać, że w podobnej sprawie odpowiadał on też przed warszawskim sądem. Wówczas został skazany na pięć tysięcy złotych grzywny.

Film nagrany przez Leszka Bubla, w którym opowiada o swoim internowaniu

opublikowano: 25.09.2019